INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 1/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

 

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 4 oferty

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert – Część 1
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 60,07 20 80,07

 

  1. Ocena ofert – Część 2
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 54,01 20 74,01
2. Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a 80 20 100
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 73,72 20 93,72

 

  1. Ocena ofert – Część 3
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 71,55 20 91,55
2. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

 

  1. Ocena ofert – Część 4
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 77,74 20 97,74
2. MR Construction Sp.z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 5/1 58,72 20 78,72
3. Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Część 1 –      Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD,  Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 895 160,35zł brutto,

Część 2 –      Firma Remontowo Budowlana „ASBUD”, 39-106 Łączki Kucharski, Glinik 2a, 2 525 932,99zł brutto,

Część 3 –      Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 1 046 795,96 zł brutto,

Część  4 –     Kes-Bud, 38-126 Markuszowa 47a, 868 725,00zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsze oferty spełniają określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w swoich ofertach.