Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ropczyce, 05.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 3/SM/2017 na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej w Ropczycach” przy ul. Parkowej 19 i 21.

L.p. KRYTERIUM WAGA
1. Okres gwarancji 20%
2. Cena brutto 80%
Razem 100%

Złożone oferty: 1 oferta

Ocena oferty:

Najkorzystniejsza oferta

  1. Ocena ofert
lp. Nazwa wykonawcy Cena (liczba punktów) Kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko 80 20 100

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Firma Remontowo-Budowlana AS-BUD, Grodzisko 208, 38-102 Grodzisko, 970 135,56 zł brutto,

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania robót budowlanych, co przedstawił w ofercie.