Ropczyce, 04.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

Ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 4/SM/2017 na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

100% = 100 punktów

Złożone oferty:  16 ofert.

Ocena ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Ilość punktów przyznanych w kryterium oceny ofert: cena – 100%
1. Zakład Technik Komputerowych Comptur mgr inż. Andrzej Turowicz ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec 56,43
2. ASIG Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław 98,75
3. W&W Waldemar Władyga, ul. Klonowa 36, 22-400 Zamość 60,77
4. EXERGY Radosław Andrulewicz, ul. Józefa Chełmońskiego 12, 51-630 Wrocław 60,77
5. EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice 100,00
6. Studio Projekt Renata Baran, Brzezówka 145A , 39-102 Lubzina 69,51
7. FOTON OZE sp. z o.o., ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk 49,38
8. Grupa CDE Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów 11,26
9. ENERGO EXSPERT, Mariusz Woźniak, 36-047 Racławówka 45e 19,75
10. EnMS POLSKA Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 13/20, 39-300 Mielec 9,35
11. „BENEOR” Piotr Cebulak, ul. Osieckiego 13/52, 35-506 Rzeszów 43,45
12. E-SPIN s.c. ul. Dobrego Pasterza 122B/107, 31-416 Kraków 72,42
13. Neptun EKO, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia 33,56
14. DOMAR Marcin Domińczyk, ul. Witosa 61 D/6, 25-561 Kielce 52,67
15. „ Podkarpacka Spółka Energetyczna” Sp. z o.o., ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów 50,84
16. Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, Ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko 41,21

Najkorzystniejsza oferta

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

EKO AUDYTOR, Marek Mickaniewski, Bekasa 1/37, 44-114 Gliwice,

cena 5 344,35 zł brutto – 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym na wykonanie audytów energetycznych powykonawczych, co przedstawił w ofercie.