Ropczyce, 04.12.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach

ul. Żeromskiego 12

39-100 Ropczyce

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 5/SM/2017 na wykonanie badań termowizyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach”

Kryterium oceny ofert  – cena waga 100%

100% = 100 punktów

Złożone oferty:  9 ofert.

Ocena ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Ilość punktów przyznanych
w kryterium oceny ofert: cena – 100%
1. Zakład Technik Komputerowych Comptur mgr inż. Andrzej Turowicz, ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec 26,56
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ASER” Andrzej Rutz, l. Kościerska 17, 85- 385 Bydgoszcz 68,23
3. Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, ul. Starowiejska 44, 26-505 Orońsko 100,00
4. FOTON Aleksandra Szewczyk, ul. Portowa 13B lok. 24B, 76-200 Słupsk 44,72
5. Energomix Sp. z o.o., ul. Kleszczowa 8/16, 02-485 Warszawa 10,43
6. ,,BENEOR” Piotr Cebulak, 35-506 Rzeszów,
ul. Osmeckiego 13/52
48,70
7. Progress Energy Sp. zo.o., 00-819 Warszawa 44,18
8. Neptun EKO, ul. Słowackiego 3, 84-230 Rumia 49,24
9. GROCHOLA.EU Emil Grochola, Ul. Mikołajczyka 12/36, 35-209 Rzeszów 97,60

Najkorzystniejsza oferta

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Pomiary Elektryczne i Termowizja Ewa Tomczyk, ul. Starowiejska 44,

26-505 Orońsko, cena 5 390,00 brutto – 100,00 punktów.

Uzasadnienie wyboru:

Niniejsza oferta spełnia określone wymagania zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz wymaganiami siwz oraz jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert. Wykonawca dysponuje zarówno osobami posiadającym odpowiednie uprawnienia, odpowiednią wiedzę i doświadczenie jak również odpowiednim potencjałem technicznym na wykonanie badań termowizyjnych, co przedstawił
w ofercie.