Historia Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa została wpisana do rejestru postanowieniem z dnia 21 XI 1979r. – dział ARS XII/521 na podstawie oświadczenia o celowości wydanego przez Centralny Związek Spółdzielni i Budownictwa Mieszkaniowego w Warszawie z dnia 23 VII 1979r. Do czasu wpisania do rejestru Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach jej reprezentantem była Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim (do VI 1975r.), a następnie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sędziszowie.

Inicjatywa wyodrębnienia samodzielnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach powstała w miejscowym środowisku już kilka lat wcześniej i była podnoszona przez mieszkańców i władze miasta Ropczyce. Jednak wcześniejsze wyodrębnienie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach było niemożliwe wyłącznie ze względów ekonomicznych. Mała ilość zasobów mieszkaniowych nie pozwalała wówczas na samowystarczalność Spółdzielni i utrzymanie nawet minimalnego zatrudnienia.

W dniu 10 V 1979r. obraduje Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach. Najważniejszymi jego decyzjami było:

 • uchwalenie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach,
 • wybór Rady Spółdzielni,
 • wybór Zarządu Spółdzielni,
 • przyjęcie programu działania nowo utworzonej Spółdzielni

W skład wybranej Rady Spółdzielni weszli następujący członkowie:

 1. Edmund Janowski – Przewodniczący Rady Spółdzielni
 2. Bronisław Włudyka – Zastępca Przewodniczącego Rady Spółdzielni
 3. Maria Guzik – Sekretarz Rady
 4. Jan Bobulski – Sekretarz Rady
 5. Ryszard Cieślik – członek Rady
 6. Władysław Mróz – członek Rady
 7. Kazimierz Kozubowski – członek Rady
 8. Krystyna Koźlak – członek Rady
 9. Edward Łoch – członek Rady
 10. Edward Piecuch – członek Rady
 11. Danuta Pyczak – członek Rady
 12. Józef Szybka – członek Rady
 13. Józef Wąsowicz – członek Rady
 14. Czesław Ziajor – członek Rady
 15. Stanisława Żerkowska – członek Rady

W skład Zarządu Spółdzielni weszli:

 • Jan Antosyk – Przewodniczący Zarządu
 • Stanisław Jarosz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
 • Tadeusz Zymróz – członek Zarządu

Ustalono, że Spółdzielnia swoją działalność rozpocznie od 1 I 1980r. Nowa Rada będzie uczestniczyć w przygotowaniu planów społeczno – gospodarczych Spółdzielni. Do stycznia za wszystkie sprawy będzie odpowiadać Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sędziszowie. Od 1 stycznia zostanie zatrudnione nowe Kierownictwo Spółdzielni w Ropczycach. Uchwalony w dniu 10 V 1979r. przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni w Ropczycach – Statut – zostaje zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie a następnie, jak na wstępie, wpisany w dniu 21 XI 1979r. do rejestru.

W okresie istnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach funkcje Przewodniczących Rady Nadzorczej pełnili:

 1. Edmund Janowski – dwukrotnie
 2. Jerzy Naziemiec
 3. Ryszard Osiński
 4. Tomasz Superson
 5. Wiesław Smagała
 6. Leopold Ździebło
 7. Maria Pociask – dwukrotnie
 8. Edward Sidor
 9. Adam Kukla – trzykrotnie

Aktualnie skład osobowy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej przedstawia się następująco:

 • Józef Pipała – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Kukla – Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Stanisław Bieszczad – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Ewa Szymanek Myzia – Członek Rady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Ryszard Mastej – Członek Rady
 • Joanna Rachwał – Członek Rady
 • Roman Cwanek – Członek Rady

Na przestrzeni funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach jej Prezesami byli:

 • Jan Antosyk
 • Stanisław Marć
 • Wiesław Demendecki
 • Stanisław Feret
 • Ryszard Wojtowski
 • Wiesław Grek
 • Edward Kochański
 • Andrzej Szewczak
 • Józef Pipała
 • Roman Cwanek
 • Jan Sosin
 • Stanisława Kusibab
 • Wiesław Strączek

Obecnie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach pracuje w następującym składzie:

 1. Adam Kukla – Prezes Zarządu
 2. Tomasz Totoń – Z-ca Prezesa Zarządu

Według stanu na dzień 15.05.2024r. Spółdzielnia posiada:

 • 25 budynków mieszkalnych,
 • 904 mieszkań, z tego:
  • 20 typu lokatorskiego prawa do lokalu
  • 527 typu własnościowego prawa do lokalu
  • 356 typu odrębna własność
  • 1 najemca
 • 48 824,52 m2 powierzchni użytkowej zasobów, w tym:
  • 48 422,56 m2 p. u. mieszkań
  • 401,96 m2 lokali o innym przeznaczeniu
 • Grunty w wieczystym użytkowaniu – 52 222,51 m2
 • Grunty własne – 32 244,37 m2
 • Liczba członków – 1136
 • Powierzchnia lokali zarządzanych przez Spółdzielnię 48.422,56 m2 .