Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ropczycach zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonów przy ul. Armii Krajowej 2 w Ropczycach ”

  1. Termin realizacji i zakres robót określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w jej załącznikach
  2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach – 39-100 Ropczyce, ul. Żeromskiego 12 – sekretariat
  3. Termin składania ofert upływa 06.05.2019r. o godz. 13.00
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.05.2019r. o godz. 14.00
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w siwz
  6. Wykaz załączników